Započele edukacije u cilju prevencije seksualnog zlostavljanja djece

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Pedagoškog zavoda BPK Goražde i organizacije Save the Children započele su obuke nastavnika sa područja našeg kantona  u kontekstu projekta ‘Edukacija u cilju prevencije seksualnog zlostavljanja djece’ (engl. CSAPE – „Child Sexual Abuse Prevention and Education“ 2022-2024), projekta koji finansira Evropski fond za unutrašnju sigurnost (engl. European Internal Security Fund – ISF), u okviru kojeg sarađuje pet evropskih zemalja: Finska, Island, Grčka, Albanija i Bosna i Hercegovina, sa opštim ciljem unapređenja prevencije seksualnog zlostavljanja djece.

U okviru edukacije nastavnicima je danas predstavlje paket za obuku o prevenciji o seksulanom zlostavljaju koji je namjenjen stručnim licima koji direktno rade sa djecom uzrasta od 5 do 11 godina. Značaj i neophodnost ovog Paketa za obuku se temelji na trenutno dostupnim studijama, izvještajima i istraživanjima koji nas upozoravaju da je nužno poduzeti dodatne napore i mjere za sprječavanjem seksualnog zlostavljanja i zloupotrebe djeca.

Paket se sastoji od pet modula, pod nazivom: „Šta znate o seksualnim pravima?“, „Ljudsko tijelo“, „Emocionalne i komunikacijske vještine“, „Granice i pristanak“, „Zaštita djece od seksualnog zlostavljanja“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaki modul se sastoji od tri cjeline, a svaka od njih se fokusira na specifična pitanja. U cjelinama unutar modula su date aktivnosti za djecu od 5-8 godina i 9-11 godina za temu koja se obrađuje, koje se realizuju u razredu/učionici.

Stučnjaci koji rade sa djecom ciljane dobne grupe će imati mogućnost odabrati implementirati one aktivnosti unutra Paketa za obuku za koje smatraju da su primjenjljive, korisne i da na značajan način doprinose prevenciji seksualnog zlostavljanja djece.  Svaki modul i aktivnosti u okviru njega su nezavisni, ali istovremeno svaki modul doprinosi cjelovitoj obradi predmetne tematike.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dakle, riječ je o obuci za stručna lica koja rade sa djecom sa ciljem da se upoznaju sa temom prevencije seksualnog zlostavljanja djece i budu u stanju tu temu obraditi u radu sa djecom, da djecu podrže u sticanju svijesti, vještina i znanja o tome kako se blagovremeno i pravilno zaštiti od mogućeg seksualnog zlostavljanja.   Važnost osnaživanja djece kroz obuke o prevenciji seksualnog zlostavljanja ističe se kao ključno rješenje u stvaranju sigurnijeg okruženja, smanjenju ranjivosti na zlostavljanje i promicanju dobrobiti djece. Integracija ovakvih edukativnih programa u školski kurikulum ima potencijal stvaranja kulture sigurnosti, poštovanja i osnaživanja među djecom od najranije dobi, posebno u kontekstu zabrinjavajućih podataka o zlostavljanju djece koji dodatno naglašavaju nužnost takvih preventivnih mjera.

Edukacije ce biti nastavljene i u narednom periodu.

Save the Children – CSAPE WP2 -Vodic za roditelje

CSAPE – Brochure for Children – Bosnian

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn