O Pedagoškom zavodu

O zavodu

Pedagoški zavod je kantonalna ustanova u sastavu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Zavod vrši sljedeće stručne i druge poslove:

Email
Twitter
Facebook
LinkedIn