Obrazovne ustanove

Osnovno obrazovanje

Adresa: Seada Sofovića Sofe bb
Direktor: Muhidin Obuća
Sekretar: Dženana Gušo
Tel./fax: 038/ 22 24 22
e-mail: muzicka.gorazde@gmail.com

Osnovna muzička škola „Avdo Smailović“ osnovana je Odlukom Općine Goražde 1976. godine. Tada je rad počela sa dva razreda. U pripremama za otvaranje ove škole učestvovao je i profesor Avdo Smailović, po kojem je škola dobila ime. U prvoj školskoj godini 1976/77, škola je nudila svojim polaznicima izbor između tri instrumenta-klavira, harmonike i gitare. Kroz ovu školu su prošli mnogi učenici, a neki od njih su danas veoma uspješni muzičari.

Školu pohađaju djeca uzrasta od 8 do 15 godina. Osnovni muzički odgoj i obrazovanje stiče se u ovoj ustanovi u trajanju od 6 godina/razreda, uz prethodno završen jedan razred pripremnog odjeljenja. U toku nastavne nedjelje učenici Osnovne muzičke škole mogu imati najviše 6 časova redovne nastave svih oblika.

Nastava u Osnovnoj muzičkoj školi „Avdo Smailović“ Goražde izvodi se kao individualna /glavni predmet-instrument, grupna /solfeggio sa teorijom/ i kolektivna /skupno muziciranje-hor, orkestar i kamerni sastavi/. Individualnu nastavu sačinjava nastava glavnog predmeta – instrumenta, klavir, harmonika, gitara i flauta. Svaki učenik od prvog do šestog razreda obavezan je prisustvovati nastavi ovog predmeta dva časa sedmično.

U ostale oblike neposrednog nastavnog rada škole ubraja se grupna i kolektivna nastava. Grupna nastava je nastava solfeggia, a kolektivna nastava skupnog muziciranja-kamerni sastavi, orkestar i hor.

Zahvaljujući realizaciji projekta „Formiranje Školske nototeke“ finansiranog od strane CES ureda Sarajevo, nastava se od školske 2006/2007. godine odvija po najsavremenijoj stručnoj literaturi i nastavnim udžbenicima za učenike osnovnih muzičkih škola, što je znatno unaprijedilo rad i kvalitet nastave.

Nastavni proces u JU OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde izvodi se u vlastitim prostorijama. Učenici ove škole postizali su značajne rezultate na kantonalnim, federalnim i državnim takmičenjima, u raznim kategorijama i disciplinama, a 2004. godine Osnovnoj muzičkoj školi „Avdo Smailović“ bila je dodijeljena uloga organizatora sedmog Federalnog takmičenja.

Škola redovno učestvuje i na Internacionaolnom festivalu prijateljstva u Goraždu.

Osnovno muzičko obrazovanje u ovoj ustanovi cjelokupnim odgojno-obrazovnim aktivnostima, programskim sadržajima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, razvija sposobnosti i interesovanje učenika za muzičku umjetnost i omogućava sistematsko sticanje teoretskih i praktičnih znanja iz ove umjetnosti.

Ciljevi osnovnog muzičkog odgoja i obrazovanja su podsticanje i razvoj interesovanja, sklonosti i sposobnosti učenika za bavljenje muzikom, kao i usmjeravanje najsposobnijih za nastavak obrazovanja u srednjoj muzičkoj školi.

Zadaci osnovnog muzičkog odgoja i obrazovanja su :
– da sistematski upoznaje učenike sa osnovnim zakonitostima razvoja muzičke umjetnosti,
– da osposobi učenike za muzičko izražavanje glasom i instrumentom,
– da doprinosi razvoju estetske kulture i podizanju nivoa opće lične kulture učenika,
– da razvija pozitivan stav prema raznim oblicima estetskog stvaralaštva i potrebe za
učešćem u javnom i kulturnom životu sredine,
– da upoznavanjem vrijednih sadržaja domaćih autora i narodnog stvaralaštva razvija
osjećanje ljubavi i privrženosti svojoj domovini, kao i svijesti o značaju i potrebi zaštite
kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

JU OŠ “PRAČA”
Adresa: Trg Kemala Keme Hrve 1
Direktor: Ajla Subašić
Sekretar: Dika Halilović
Tel./fax: 038/ 79 91 04
e-mail: juospraca@bih.net.ba

Javna ustanova Osnovna škola „ Prača“ Prača se nalazi na području Općine Pale FBiH i u sastavu je BPK – a Goražde. Njeno školsko područje obuhvata mjesne zajednice Hrenovica i Prača. To je matična – centralna škola te nema područnih škola.

Važno je istaknuti značajne datume u historiji Škole:

– davne 1957. godine – škola je počela sa radom,
– 1993. godine, nakon prekida od jedne godine, škola počinje sa radom u ratnim uslovima u područnoj školi na Barama,
– mart 1995. godine – školska zgrada u Prači je spaljena,
– decembar 1996. godine, škola je obnovljena – nastava započinje u obnovljenoj školskoj zgradi u Prači
– 2008.godine – škola dobija novo ime koje i sada nosi.
– 13.maj – Dan škole.

Cjelokupni odgojno – obrazovni proces se odvija u centralnoj školskoj zgradi i njenim pratećim objektima za ukupno 69 učenika, raspoređenih u sedam odjeljenja od I do IX razreda.U razrednoj nastavi su zastupljena dva kombinovana odjeljenja koja čine učenici I i IV razreda, te III i V razreda. Od ukupno 69 učenika, njih 41 koristi usluge prijevoza, jer dolaze iz mjesta udaljenih više od 3 km.

Menadžment škole čine mr.sc.Ajla Subašić – direktorica Škole i Dika Halilović – sekretar škole. Nastavu izvodi ukupno 15 nastavnika razredne i predmetne nastave. U školi djeluje 11 sekcija kroz koje učenici razvijaju svoju kreativnost i vještine. Kroz časove dodatne nastave se učenici pripremaju za Kantonalna takmičenja i ostale smotre i manifestacije. Učenici od III do IX razreda, pored maternjeg jezika, izučavaju engleski jezik, kao prvi strani jeziki, dok učenici od VI do IX razreda izučavaju njemački jezik, kao drugi strani jezik.


Kolektiv OŠ Prača

Škola ima kontinuiranu saradnju sa Ministarstvom za obrazovanje i Pedagoškim zavodom BPK Goražde, Općinom Pale FBiH, OSCE – om i World Vision – om.

Obzirom na relativno mali broj učenika školski prostor naše Škole može se smatrati optimalnim i kao takav je prilagođen uzrastu učenika i njihovim potrebama. Unutar škole nalazi se osam učionica, kabinet za informatiku, kabinet za biologiju i hemiju, kabinet za tehničku kulturu, školska kuhinja, prostorija za potrebe pedagoga, biblioteka sa čitaonicom, zbornica, dvije kancelarije, kao i dvije pomoćne prostorije. Pored navedenog u zgradi se nalaze mokri čvorovi za učenike i nastavnike, te portirnica za pomoćno osoblje. Uz samu školsku zgradu smještena je fiskulturna dvorana sa 500 sjedišta za gledaoce, prostor koji se namjenski koristi za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, duple svlačionice, mokri čvorovi sa duplim kupatililma, kotlovnica i prostorija za ogrjev. U dvorištu Škole nalaze se dva asfaltirana igrališta koja se također koriste za izvođenje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja i drugih vannastavnih i sportskih aktivnosti, kao i drugih manifestacija.

MISIJA ŠKOLE: JU OŠ „PRAČA“ Prača je škola sa tradicijom, ugledom i kvalitetnim stručnim kadrom, prvenstveno usmjerena na odgoj i obrazovanje svakog djeteta bez obzira na nacionalne, kulturne, vjerske, spolne, socijalne i druge pripadnosti i razlike. Spremni smo za inovacije i svaki oblik saradnje sa ljudima dobre volje i namjere. Škola koja podržava svaki oblik različitosti i u kojoj inkluzija prožima nastavne planove i programe. Odgojno – obrazovna ustanova u kojoj nastavno i nenastavno osoblje identificira materijalne resurse, resurse u sebi i svojim kolegama, učenicima, roditeljima i u članovima lokalne zajednice, a koje mogu mobilizirati i iskoristiti za podršku učenju i učešću.
VIZIJA ŠKOLE: Snaga škole se ogleda u zajedničkoj izgradnji demokratskih odnosa u školi te unapređivanju saradnje unutar škole ali i škole u lokalnoj zajednici, jer je škola značajan faktor razvoja sredine.

JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ u Ilovači
Direktor: Šemso Aganspahić
Sekretar: Omer Salković
Kontakt osoba: Omer Salković
Tel./fax: 038/ 82 40 22
E-mail: osbrzi@bih.net.ba

Osnovna škola „Hasan Turčalo Brzi“ osnovana je 14. marta 1932. godine. Škola je dobila naziv po imenu prijeratnog direktora ove ustanove, profesora historije, dugogodišnjeg prosvjetnog radnika.

Škola je dobro opremljena i posjeduje prateće objekte za normalno izvođenje nastave, kao i učionice za razrednu nastavu u kojima se izvodi nastava po projektu „Step by step“. Dan škole „Hasan Turčalo Brzi“ obilježava se 5. juna prigodnim programom kojeg pripremaju učenici koji sudjeluju u školskim sekcijama.

Škola se ponosi brojnim uspjesima iz oblasti znanja, humanosti, kao i iz oblasti rada sekcija koje djeluju u školi. Pored matične škole u Ilovači, učenici nastavu pohađaju i u školama u Osanici, Brzači i Rešetnici.

JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde
Direktor: Jasmina Djana
Sekretar: Sabaheta Kanlić
Adresa: Omladinska 1
Tel./fax: 038/ 240-750; 240-751
E-mail: juosffb@bih.net.ba

Osnovna škola „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde sagrađena je 1952. godine. Novi dio škole je dograđen 1992. godine. Škola je do danas tri puta mijenjala svoj naziv. Do 1993. godine zvala se OŠ „Maksim Gorki“, po slavnom ruskom piscu. U toku rata od 1993. do 1996. godine nosila je naziv Prva osnovna škola, da bi od 1996. godine ponijela ime znamenitog Goraždanina Fahrudina Fahra Baščelije, profesora matematike i jednog od prvih direktora ove škole.

Fahrudin Fahro Baščelija rođen je 20. 11. 1908. godine u Goraždu. Prirodno-matematički fakultet završio je u Beogradu 1934. godine. Od tada počinje njegova uspješna profesorska karijera. Postavljen je za suplementa državne muške gimnazije u Skoplju 1934., zatim premješten u Bitolj 1936. godine. Godinu dana kasnije je vraćen u Skoplje, gdje je nastavio rad kao profesor u Velikoj medresi. Fahrudin Fahro Baščelija za svog života radio je i u Nišu, Sarajevu, Varešu i Trebinju. Izuzetnim naporom i zalaganjem osnovao je prvu Realnu gimnaziju u Goraždu 1945. godine, čiji je bio direktor i profesor. Poslije toga je bio i direktor Elektro-mašinskog centra u Tuzli, i na kraju, sve do svoje smrti, šef katedre za grupu matematika i fizika na Pedagoškoj akademiji. Pratio je intenzivni naučni rad na polju matematike, a matematičkim istraživanjem se bavio još kao student. Objavio je više naučnih radova i za svoj neumorni i plodni rad je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva i Ordenom zasluga za narod sa srebrnim vijencem. Umro je u Sarajevu 10. jula 1972. godine, a sahranjen u Goraždu ispred Sinan-begove džamije, gdje su mu, u znak zahvalnosti, njegovi učenici podigli spomen.
Profesor Baščelija bio je izuzetno cijenjen i poštovan svuda gdje je živio i radio, a pogotovo u njegovom rodnom gradu i čitavom Podrinju, kome je poklonio svoje najbolje godine.
U teritorijalnom smislu, školsko područje obuhvata desnu stranu rijeke Drine i lijevu stranu od Lastavica do mosta „Alije Izetbegovića“. Škola ima status javne ustanove i u njoj se odgajaju i obrazuju učenici osnovnoškolske dobi od 6 do 16 godina, uključujući i djecu sa poteškoćama u razvoju. Osnivač škole je Vlada BPK-a Goražde. Za učenike sa rubnih dijelova školskog područja obezbijeđen je autobuski prijevoz, dok je za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama obezbijeđen prijevoz školskim minibusom.

Kao i mnoge druge, i ova škola je u ratu djelimično stradala. Zahvaljujući donaciji Svjetske banke za obnovu i razvoj 1996/97. godine školska zgrada je renovirana i opremljena, tako da je sada potpuno u funkciji.

Škola posjeduje otvoreni i zatvoreni školski prostor. Otvoreni školski prostor čini školsko dvorište i školski ogledni voćnjak.

Zatvoreni školski prostor čini zgrada koja u svom sastavu ima fiskulturnu salu, 10 učionica, 13 kabineta, biblioteku, prostor za specijalno odjeljenje, zbornicu za nastavnike, te prostorije za administrativno i tehničko osoblje.

Školski namještaj zadovoljava svojom količinom, ali ne i kvalitetom. Škola nije u potpunosti opremljena neophodnom opremom za nastavu i učilima. Predmetna nastava se izvodi u kabinetima. Sanacijom i opremanjem fiskulturne sale stvoreni su preduslovi za kvalitetno izvođenje nastave Tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

Osim redovne nastave i odgojnog rada sa učenicima, u toku školske godine organizovani su i realizovani časovi sekcija i grupa slobodnih aktivnosti, s ciljem produbljivanja takmičarskog duha i osjećaja vrijednosti i pripadanja ovoj društvenoj zajednici.
Bogatom ponudom izvannastavnih aktivnosti ova škola omogućava učeniku da i izvan nastave iskaže svoju kreativnost, svoje interese, nadarenosti i sposobnosti. Rezultat rada vannastavnih aktivnosti iskazan je kroz plasman na takmičenjima predstavnika škole.

Škola redovno priprema javne i kulturne manifestacije koje se odvijaju prema ustanovljenom Planu manifestacija, a u okviru rada sekcija slobodnih aktivnosti i grupa javne i kulturne djelatnosti. Svaka od dosadašnjih manifestacija je obilježena prigodnom informacijom ili posebnim programom.

 

JU OŠ „Husein ef. Đozo“, Seada Sofovića Sofe br.4
Direktor: Halida Kurtović
Sekretar: Aida Čengić
Tel.: 038/ 22 12 15
e-mail: oshed@bih.net.ba
Web stranica: www.oshed.com.ba

Zgradu u kojoj se nalazi osnovna škola „Husein ef Đozo“ sagradila je 1886. godine Austro-Ugarska za potrebe svoje vojske. Vremenom je mijenjala namjenu, ali stari je građani pamte najviše kao Dom zdravlja ili „Staru bolnicu“, kako su je nazivali. Osnovna škola se u ovoj zgradi nalazi od 1973. godine.

Dan škole „Husein ef. Đozo“, svečano se obilježava 6. aprila, sportskim takmičenjima, izložbama učeničkih radova u prostorijama škole, kulturno-zabavnim programima, te drugim aktivnostima u kojima svoje učešće rado uzimaju nastavnici zajedno sa učenicima i njihovim roditeljima.

Škola se može pohvaliti odličnim rezultatima na svim nivoima takmičenja. Na kantonalnim i federalnim takmičenjima, dugi niz godina, osvaja I, II, III mjesta iz gotovo svih nastavnih predmeta. Učestvuje na svim konkursima, kako kantonalnim tako i federalnim, te osvaja mnogo nagrada i priznanja literarnih i likovnih radova, te nagrada iz drugih oblasti. Učenici ove škole učestvuju na svim sportskim takmičenjima gdje osvajaju zapažene rezultate. Prolaznost škole je već dugo godina 100.

Školski prostor i u ovoj školskoj godini je maksimalno iskorišten te je cjelokupna nastava organizovana u zgradi škole. Škola raspolaže sa 16 učionica, 5 kabineta opremljenih za nastavu devetogodišnjeg obrazovanja, kabinetom informatike, kabinetom tehničkog odgoja, fiskulturnom salom i dvorištem. Škola raspolaže i sa jednom zbornicom, 4 kancelarije i bibliotekom. Sva raspoloživa nastavna sredstva i pomagala stavljena su u učionice, kabinete i zbornicu kako bi u svakom trenutku bila na dohvat nastavnicima i učenicima, te ostalim zaposlenim.

JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Vitkovićima
Adresa: Murisa Dučića bb
Direktor: Samir Imamović
Sekretar: Sedina Karahodža
Tel.: 038/ 23 05 53
Fax: 038/ 23 01 64
E-mail: mak000@bih.net.ba
Web stranica: www.makdizdar.110mb.com

JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Beriču

Adresa: Berič bb
Tel.:038/ 82 51 63

JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Sadbi

Adresa: Sadba bb
Tel.: 038/ 82 25 18

Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ obuhvata oko 23 786 km². Na tom području nalazi se šest školskih objekata, a u Vitkovićima kod Goražda je matična škola. Područne škole se nalaze u Beriču, Sadbi, Bogušićima i Bivolicama. Od nabrojanih, u Vitkovićima, Sadbi i Beriču su osmorazredne škole dok su u Bogušićima i Bivolicama četverorazredne škole. Do septembra 2009. godine u sastavu Osnovne škole „Mehmedlija Mak Dizdar“ je bila i područna škola na Posestri, međutim zbog malog broja učenika ova škola je odlukom Vlade BPK ukinuta a za učenike je obezbijeđen prevoz do područne škole u Sadbi.

U školi aktivno radi 13 sekcija, među kojima su najposjećenije: recitatorska, horska, dramska, novinarska, folklorna, zatim sportske sekcije, sekcija mladih matematičara, ekološka sekcija, sekcija protiv poroka. Ova škola je prepoznatljiva po mnogim projektima uređenja okoliša i projektima koji doprinose međuentitetskoj suradnji , i tome slično. Mnogobrojne školske projekte finansirao je UNESCO.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta BPK-a Goražde odredilo je ovu školu da vrši doškolovavanje odraslog stanovništva koje nema završenu osmogodišnju školu, a koje je starije od 16 godina. Vanredni ispiti se organizuju u tri ispitna roka: septembarski, januarski i junski. Vanredni učenici mogu se prijaviti za doškolovavanje tokom cijele godine.

 

JU OŠ „Ustikolina“ u Ustikolini
Direktor: Jasmina Omerbašić
Sekretar: Muamera Ahmetspahić
Tel./fax: 038/ 51 81 39
e-mail: os_ustikolina@hotmail.com

Osnovna škola „Ustikolina“ jedna je od najstarijih škola na ovom području, s radom je počela davne školske 1908/09. godine. Prvi i tada jedini učitelj bio je Izet Sarajlić. Od jedne učionice i jednog učitelja škola je mijenjala svoj naziv i izgled i postepeno proširivala učioničke kapacitete.

Odgojno-obrazovnu djelatnost škole čini redovna nastava za sve učenike, dopunska, profesionalna orijentacija, vannastavne aktivnosti, rad u okviru kulturne djelatnosti škole.

Osnovna škola „Ustikolina“ održava kontakt i redovno organizuje druženje svojih učenika sa učenicima O.Š. „Bošigovci“ iz Bošigovaca, opština Živinice, te učestvuje na svim lokalnim i regionalnim takmičenjima.

U svom sastavu škola ima jednu područnu školu koja se nalazi u Fočanskoj Jabuci, a matičnu školu pohađaju djeca sa područja MZ Ustikolina (Njuhe, Mrđelići, Zebina Šuma, Brajlovići, Milakovac, Odžak), MZ Cvilin i MZ Jabuka.

Školski prostor, u cjelini gledano, zadovoljava potrebe u organizaciji nastave. Kad je riječ o nastavnim učilima i pomagalima, škola realizacijom pojedinih projekata postepeno rješava i ove nedostatke.

Srednje obrazovanje

Mješovita srednja škola „Enver Pozderović“ Goražde
Adresa: Zaima Imamovića 42
Direktor: Mula Imamović
Sekretar: Vildana Halilović

Tel.: 038/ 22 10 20
e-mail: mssep@bih.net.ba
sms_enver_pozderovic@hotmail.com
www.mssepgorazde.com.ba

Daleke 1958. godine u Goraždu je osnovana Ekonomska škola koja 20 godina kasnije mijenja ime u Upravnu ekonomsku školu. U toku 1994. godine osim učenika ekonomske škole počinju se obrazovati i učenici opšte gimnazije. Škola je 1997. godine preimenovana u Mješovitu srednju školu „Enver Pozderović”, te se na taj način odaje počast istaknutom dugogodišnjem profesoru stranih jezika koji je bio iskren prijatelj škole, a svoje učenike zvao svojom djecom, i čiji je najveći ponos bila rijeka Drina. Danas ova škola obrazuje učenike četiri profila : gimnazija, ekonomski tehničar, poljoprivredni tehničar i turistički tehničar.

Poznato je da su obrazovni profili poljoprivredni i ekonomski tehničar već u procesu reforme stručne obuke u BiH po EUVET programu, a po najnovijem programu obrazuju se i učenici gimnazije. To praktično znači da su diplome stečene u ovoj školi od školske 2006/07.godine priznate i u Evropi.

Radi se o modelu koji simulira stvarne tokove poslovanja preduzeća, tako da postoje: odjel menadžmenta, nabavke, prodaje, sekretarijata, računovodstva, marketinga, s tim da učenici i učenice u toku jedne školske godine rotacijom poslova upoznaju rad i zadatke svakog odjela. Simulira se poslovni svijet sa realno postojećim domaćim i stranim poslovnim partnerima time što preduzeća za vježbu međusobno trguju. Protok novca, robe i usluga također nije stvaran.

Izborna područja u Gimnaziji: Prirodno izborno područje, društveno izborno područje i jezičko izborno područje.

JU Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde
Adresa: Maršala Tita 8
Direktor: Sedin Hadžimusić
Sekretar: Nirzama Fazlagić
Tel.: 038/22 12 14
Web stranica: https://sssdb.co.ba/

Srednja stručna škola počela je sa radom 1948. godine i nosila je naziv „Škola učenika u privredi“. Prvi upravnik škole bio je Ernest Dimač. Škola je obrazovala zanatlije različitih profila koji su praktičnu nastavu izvršavali u preduzećima i kod privatnih poslodavaca tog vremena.
Donošenjem Zakona o Srednjem usmjerenom obrazovanju, formira se Radna organizacija za usmjereno obrazovanje i vaspitanje ”Džemal Bijedić” Goražde tako da školske 1980./1981. školske ulazi u sastav RO sa nazivom OOUR – “Škola za praktičnu obuku” gdje se izvršavaju zanimanja: bravar, mehaničar mašina alatljika, vozač lahkih motornih vozila, automehaničar, autolimar, kuhar, konobar, zavarivač , metalostrugar. Praktična nastava se izvodila u školskim radionicama i RO, kao i kod privatnih poslodavaca.

Sa daljim reformama na obrazovanju dolazi do ukidanja Zakona o srednjem usmjerenom obrazovanju i vaspitanju. 1990. godine donosi se novi Zakon o srednjoj školi i po tom zakonu škola je promijenila naziv u “Elektrometalsku školu” gdje obrazuje učenike za zanimanje trećeg i četvrtog stepena složenosti, odnosno pored kvalifikovanih radnika obrazuje mašinske tehničare i elektromehaničare. Ovakav status škola je zadržala do 1992. godine.

Škola je radila i u ratnim uslovima i po završetku rata 10.06.1997. godine dobija naziv Javna Ustanova Srednja stručna škola “Džemal Bijedić” Goražde.

Pod tim nazivom je upisana u Sudski registar kantonalnog suda u Goraždu. Škola je u toku svog postojanja zadržala kontinuitet u obrazovanju kvalifikovanih radnika različitih struka, a također je obrazovala i VKR u trajanju od 2 godine za zanimanja koja je škola imala za redovne učenike.

Upis u ovu školu temelji se na opšte-društvenim zahtjevima, kadrovskim i materijalnim uslovima za odvijanje nastave. Osnivač škole je Skupština BPK-a Goražde, a nastava se izvodi u dva potpuno adaptirana objekta. Jedan u ulici „Maršala Tita br.8“, a drugi objekat se nalazi u ulici „Zaima Imamovića br.60.“

JU Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde obrazuje slijedeća stručna zvanja i zanimanja:

Stručna zvanja IV stepena:

-Trgovački tehničar, IV stepen EU VET nastavni plan i program,

-Tehničar mehatronike vozila, IV stepen EU VET nastavni plan i program,

-Kuhar-tehnolog, poslastičar-tehnolog, IV stepen EU VET nastavni plan i program.

-Poslovno pravni tehničar, IV stepen EU VET nastavni plan i program.

Zanimanja III stepena:

– Elektroničar mehaničar, III stepen EU VET nastavni plan i program,

-Obrađivač gume i plastike i hemijski operater za eksplozivne materije, III stepen.

– Krojač, III stepen EU VET nastavni plan i program,

– Operater na CNC alatnim mašinama, III stepen,

– Frizer-kozmetičar, III stepen,

– Mašinbravar, III stepen,

– Zavarivač, III stepen,

– Automehaničar, III stepen,

– Tesar, III stepen,

– Armirač, III stepen.

Zanimanja se mijenjaju s obzirom na potrebe tržišta rada. Ponekad se uvodi zanimanja i za vodoinstalatere i strugare, a u narednim godinama planira se uvođenje obrazovanja i za zanimanja: tesar, pekar i sl. Nastava se u ovoj školi izvodi u kabinetima.

Kabineti su slijedeći:
– EU VET kabinet,
– Informatički kabinet,
– Kabinet za krojače,
– Kabinet za frizere,
– Kozmetički kabinet,
– Kabinet za automehaničare,
– Kabinet za mašinbravare i bravare,
– Kabinet za elektroinstalatere,
– Kabinet za zavarivače,
– Fonetički kabinet.

Opremljenost kabineta je veoma dobra i škola posjeduje najsavremeniju opremu za izvođenje nastave.
Zahvaljući dobroj suradnji sa firmama sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obezbijeđene su i stipendije za brojne učenike ove škole. Pored toga, u suradnji sa stranim organizacijama najboljim đacima omogućen je odlazak u inostranstvo na usavršavanje. Kapacitet škole je 500 učenika.

Pored pohađanja redovne nastave učenici su angažovani i u sekcijama. U školi se povremeno organizuje modne revije učenika na kojima učestvuju članovi manekenske sekcije prezentirajući radove učenika krojačke i frizerske struke ove škole.

Škola je dobitnik i brojnih nagrada sa raznih sportskih takmičenja. U školi funkcioniše Vijeće učenika, kao i Vijeće roditelja. Uz utvrđeni Program rada, ova vijeća provode aktivnosti s ciljem uspješnijeg odgoja i obrazovanja mladih.

JU Srednja tehnička škola „Hasib Hadžović“ Goražde
Adresa: Zaima Imamovića br. 60
Tel.: +387 38 22 11 37
Fax: +387 38 22 13 37
Direktor: Rifet Bečić
Sekretar škole: Hermina Čovčić
e-mail: justsgo@bih.net.ba
web stranica: https://www.stshh.co.ba/ 

Srednja tehnička škola „Hasib Hadžović“ osnovana je 1961. godine. Te davne 1961. godine, formirana je hemijska struka, a od 1964. godine upisana je prva generacija mašinskih tehničara. Prvi direktor ove ustanove, školske 1961/1962. godine, bio je Nićifor Nedeljković. U to vrijeme, ova škola naziva se Hemijska tehnička škola. Današnji naziv, Srednja tehnička škola dobila je 1996. godine od kada nosi ime istaknutog profesora matematike i nekadašnjeg direktora ove ustanove Hasiba Hadžovića.

U srednjoj tehničkoj školi „Hasib Hadžović“ do sada se vršilo obrazovanje u devet obrazovnih struka i dvanaest stručnih zvanja.

Tokom rata, škola je pretrpjela ogromne štete, kao i druge ustanove u ovom gradu. Zahvaljujući donacijama Visokog saudijskog komeserijata, JEN-a, SOS Balkanes i UNESKO-a škola je sanirana, ali je još uvijek nedostajala oprema za kabinete, kao i druga savremena pomagala i knjige za školsku biblioteku. Teškim i marljivim radom njenih radnika, kao i mnogih profesora, ova škola nastavila je sa radom i u ratnom periodu. U to vrijeme, u njenim prostorijama odvijala se nastava za sve srednje škole u Goraždu.

Zahvaljujući brojnim donatorima, prije svega međunarodnim organizacijama, danas škola raspolaže sa dobro opremljenim hemijskim kabinetom, laboratorijom, informatičkim kabinetom, elektrotehničkim kabinetom, kabinetom za izvođenje praktične nastave za medicinsku struku, internet klubom, fonokabinetom, saobraćajnim kabinetom, kabinetom za fiziku…

U zavisnosti od strukture, odnosno obrazovnog profila, planirano je izvođenje praktične nastave u radionicama kojima škola raspolaže, odnosno u goraždanskim firmama, bolnici i Domu zdravlja. Pored redovne i praktične nastve učenici uzimaju učešća i u sekcijama koje djeluju u ovoj školi.

U školi aktivno djeluje šest sekcija:

1. Ekološka sekcija
2. Literarno-dramska i novinarska sekcija
3. Tehničko-informatička
4. Sekcija za borbu protiv bolesti ovisnosti
5. Sportske sekcije (fudbalska-muškarci i rukometna-žene)
6. Sekcija za zaštitu kulturno-historijske baštine

VANREDNA NASTAVA
Srednja tehnička škola „Hasib Hadžović“ svake godine raspisuje konkurs za upis vanrednih učenika. Konkurs se raspisuje jednom godišnje u mjesecu oktobru. Stručna zvanja za koja se raspisuje konkurs slična su redovnim stručnim zvanjima za koje ova škola nudi obrazovanje.
Potrebna dokumenta za upis: rodni list i svjedodžbe o završenim razredima.

Predškolsko obrazovanje

JU za predškolski odgoj i obrazovanje vrtić ”Sunce’
Adresa: Maršala Tita 6
Direktor: Elma Bučo
Tel/fax: 038/ 22 14 71
https://www.facebook.com/

JU za predškolski odgoj i obrazovanje vrtić ”Sunce” zvanično je počeo sa radom 25.11.1975. godine. Kroz svoj dugogodišnji rad je iznjedrio veliki broj učenika, koji su svoje dalje obrazovanje nastavili kroz osnovne i srednje škole kao i fakultete.

Osnivač ove javne ustanove je Općina Goražde. Objekat je namjenski sagrađen 1975. godine, a površina objekta iznosi 680 m². U svom sastavu ima četiri radne sobe, prijemnu sobu, trepezariju, četiri kupatila, kuhinju, medicinsku i izolacionu sobu, kao i kancelarijski prostor. Radno vrijeme je od 6.30 do 16.30 h. Kapacitet vrtića je 100 mjesta, koji su podijeljeni u tri odgojne grupe: mlađa, srednja i starija grupa. U sklopu starije grupe je i produženi boravak.

Upis novih polaznika traje tokom cijele godine.

Odgojno-obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta provodi se kroz 6 osnovnih odgojno obrazovnih oblasti i to:


– Razvoj govora
– Savladavanje osnovnih matematičkih pojmova
– Upoznavanje okoline
– Tjelesni i zdravstveni odgoj
– Muzički odgoj
– Likovni odgoj

U obdaništu je zastupljeno je i tematsko planiranje koje pruža veliki broj mogućnosti za promjene, novim spoznajama i istraživanjima. Tematsko planiranje zasnovano je na dječijim interesovanjima, a to osigurava motivaciju i uspjeh u učenju.

Iz mjesečnih tema odgajatelji realizuju podteme za svaku sedmicu i dnevne teme u zavisnosti od interesovanja i uzrasta djece. Posebna pažnja se poklanja kulturno- javnoj djelatnosti ustanove jer se na taj način ustanova afirmiše i otvara prema sredini u kojoj djeluje.

U toku godine planira se koje će se priredbe obilježavati javno, a koje interno. Na prigodan način obilježavaju se i svi vjerski i državni praznici. Svake godine ovo obdanište učestvuje na otvaranju Internacionalnog festivala prijateljstva. U sklopu Festivala djeca učestvuju u likovnim i muzičkim radionicama za djecu iz vrtića i djecu koja ne idu u vrtić.

Saradnja sa roditeljima se provodi kroz individualni i grupni rad. Roditelji su potpuno informisani o onome što se radi u vrtiću. Kad je riječ o grupnoj saradnji kroz roditeljske sastanke i putem predavanja odgajatelji educiraju roditelje putem stručnih-pedagoških tema o aktuelnoj problematici za odgovarajuću uzrasnu grupu.

Posebna pažnja se posvećuje zdravstvenoj zaštiti i ishrani djece (redovno se provodi ljekarski pregled, dezinfekcija prostorija i sanitarni pregled uposlenih). U cilju očuvanja i zaštite dječijeg zdravlja, kao i poboljšanja kvalitete usluga, u ovoj ustanovi je u julu 2009. godine realizovan projekat renoviranja i opremanja kuhinje. Projekat je realizovan zahvaljujući gospodinu Joachimu Wolffu iz Wupertala (Njemačka), koji je donirao sredstva za opremu i obezbijedio izvođača radova na adaptaciji kuhinje. Ukupna vrijednost opreme i zamjene vodovodnih, elektro instalacija, podne i zidne keramike iznosila je 30.000,00 KM.
Stručno vijeće odgajatelja ima ulogu da prati, vrijednuje i predlaže mjere za unaprijeđenje odgojno-obrazovnog rada.

Stručno usavršavanje uposlenih je jedan od prioriteta u ovoj ustanovi. Svake godine uposleni učestvuju na seminaru koje organizuje Društvo zaposlenika predškolskih ustanova FBiH na kojem eminentni predavači iz oblasti predškolskog odgoja izlažu stručne teme.

Osim ove vrste edukacije, odgajatelji obavljaju ogledne časove kojima prisustvuju ostali odgajatelji i direktor.

Od 2001. godine obdanište „Sunce“ sarađuje sa vrtićima u Metmanu (Njemačka). Bez njihove podrške, kao i podrške Grada Goražde, BPK Goražde, i kompanija Prevent Goražde i EMKA BOSNIA, rad ove ustanove bio bi znatno teži.

SJEDIŠTE: ul. Ibrahima Čelika bb Goražde
TEL./FAX: 038/ 220 873; 220 874
e-mail: soskggor@bih.net.ba
web sajt: http://www.sos-ds.ba/
OSNIVAČ: SOS KINDERDORF- International

Ukupan broj djece: 100
Broj uposlenih: 22

KO SMO MI


Mi smo SOS Dječiji vrtić Goražde, jedan od pet projekata SOS KINDERDORF- International u Bosni i Hercegovini. Ponosni smo što pripadamo svjetskoj humanitarnoj organizaciji SOS KINDERDORF- International, koja djeluje u 132 zemlje širom planete. Našu organizaciju i prvo SOS – Dječije selo je osnovao Hermann Gmeiner 1949. godine u Imstu u Austriji. Hermann Gmeiner je posvetio život djeci kojoj je bila potrebna pomoć – djeci koja su izgubila svoje domove, sigurnost i porodicu u Drugom svjetskom ratu. Uz pomoć mnogobrojnih donatora i saradnika naša organizacija je rasla da bi danas pomagala djeci širom svijeta. Mi radimo za djecu kao nezavisna međunarodna nevladina organizacija. Poštujemo različitost religija i kultura i djelujemo u onim zemljama u kojima naša misija može doprinijeti njihovom razvoju. Mi djelujemo u duhu Konvencije Ujedinjenih Nacija o pravima djeteta i promovišemo ih širom svijeta.

USLOVI RADA SOS-KDI

Dječiji vrtić Goražde nalazi se u centru Goražda, neposredno uz desnu obalu rijeke Drine, sa zemljištem 3120 m2 ukupne površine, od čega objekat zauzima 822 m2 korisne površine. Sam objekat koji je namijenjen za ovu vrstu djelatnosti urađen je na korektan i zadovoljavajući način, te svojom funkcionalnošću u potpunosti odgovara svemu onome čemu je namijenjen. Unutrašnja rješenja objekta predvidjela su boravak za 100 djece kojima je na raspolaganju četiri velike savremeno opremljene sobe-učionice, prostor za prijem djece, izolaciona soba, kuhinja, vešeraj, ostave, prostorije za administraciju, vlastito kotlovsko postrojenje itd. Korisna građevinska površina po djetetu iznosi 8 m2 , dok je korisna površina odgojne sobe po djetetu 3 m2.

Sve učionice savremno su opremljene prema uzrasnim grupama, a između ostalog posjeduju: TV, video, muzičke linije, kompletan namještaj, te potrebna učila i pomagala. Učionice starijih grupa opremljene su računarima. Uz učionice su izvedeni i mokri čvorovi koji omogućavaju visok nivo higijensko-zdravstvene zaštite. Prostrane verande koje se naslanjaju na učionice omogućavaju djeci nesmetanu komunikaciju prilikom aktivnosti na zelenim površinama. Ostakljene površine na učionicama zauzimaju 1/3 zidova te obezbjeđuju maksimalno korištenje dnevnog svijetla. Prostrani i svijetli hodnici ispred učionica pored namještaja za garderobu omogućavaju i izložbene površine namijenjene prezentaciji dječijeg stvaralaštva. Hol ili prostor za prihvat djece posebno je pogodan za priredbe, svečanosti, roditeljske sastanke ili slične programe.

Prostor oko objekta je ograđen i ozelenjen tako da pruža mogućnost za široku lepezu aktivnosti najmlađih. Od sadržaja na otvorenom djeci su na usluzi poligoni za igre, botanički vrt, ljuljačke, tobogani, karusel, pješčanici i dr. Travnjaci oko objekta uz zasađeno rastinje boravak djece u ovom vrtiću stvaraju ugodan ambijent za najmlađe Goraždane.

ORGANIZACIJA RADA

SOS-KDI Dječiji vrtić Goražde počeo je sa radom 02.07.2001.g. Vrtić prima djecu uzrasta predškolske dobi sa područja grada za koju roditelji plaćaju boravak, a 30 % kapaciteta rezervisano je za djecu iz socijalno ugroženih porodica, nezaposlenih roditelja, nekompletnih porodica i dr. čiji boravak u vrtiću participira SOS KDI. Kapacitet vrtića je 100 djece. Djeca u ovom vrtiću raspoređena su u četiri odgojne grupe. Za realizaciju programskih aktivnosti i vođenje vrtića brine se dvadeset i dva stalno uposlenih radnika uz angažovanje spoljnih saradnika: nastavnika engleskog jezika te muzičke kulture i logopeda.

POSEBNI PROGRAMI

SOS-KDI Dječiji vrtić Goražde radi u petodnevnoj radnoj nedjelji u vremenu 6,30 -17,30 Posebnu aktivnost vrtića predstavlja nastava engleskog jezika koju besplatno pružamo za 50 djece uzrasta 6-10 god. Projekat Jačanja porodice i igraonica za djecu realizujemo u saradnji sa Vladom BPK, njenim ministarstvima za obrazovanje i socijalnu politiku kao i nekim školama. Ovim besplatnim projektom je obuhvaćeno 90 djece i jedan broj porodica u stanju socijalne i druge potrebe. Projekat se sprovodi na šest lokaliteta sa sedam odgojnih grupa.

RADNO VRIJEME VRTIĆA

Redovno vrijeme boravka djece u vrtiću u njihovim grupama je od 7.00 do 17.00 sati. Obzirom na radno vrijeme roditelja organizirano je dežurstvo od 6.30 do 7.00 sati.. Za vrijeme boravka u vrtiću, djeca dobiju tri obroka, dok vrijeme odmora je između 12.30 i 14.30 sati, za one kojima je to potrebno. Tokom dana odgojatelji rade s djecom ostvarujući različite kvalitetne programe, a kada god to vrijeme dopušta ide se na igru u vrtićki park na koji smo vrlo ponosni.

GDJE SE NALAZIMO

Nalazimo se na desnoj obali prelijepe rijeke Drine, koja svojim žuborom i šumovima krasi naš dječiji svijet. Dječiji žamor i pjesma, zajedno sa njenim valovima čine jedinstvenu pjesmu , protkanu radošću, ljubalju, srećom i smjehom.

UPIS DJECE U VRTIĆ

Prijave za upis djece podnose se u mjesecu junu, kada se objavljuje konkurs, a od 1. septembra počinje nova radna godina. Upis je moguć i tokom godine, ukoliko u pojedinim grupama ima slobodnih mjesta.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

-Popunjena prijava za upis ( dobiva se u pedagoškoj službi vrtića)
-Izvod iz matične knjige rođenih
-Ljekarsko uvjerenje djeteta

SLUŽBE U VRTIĆU

Odgajateljice

Odgajateljice u našem vrtiću svojom stručnošću, različitim znanjima i kreativnošću čine ugodnijim boravak djece u vrtiću i obogaćuju dječiju igru. Tim odgajateljica čini 7 nastavnica i 1 profesorica predškolskog odgoja i obrazovanja. Stalnim usavršavanjem i edukacijama odgajateljice, sve više usavršavaju i napreduju u svojoj struci, te na taj način čine i doprinose kvalitetnijem radu vrtića

Pedagoška i zdravstvena služba

Pedagošku i zdravstvenu službu čine pedagog, medicinska sestra i logoped koji u vrtiću radi kao spoljni saradnik. Pedagog u saradnji sa odgajateljicama radi na osmišljavanju programa odgojno-obrazovnog rada , planiranju i programiranju, uvođenju i podsticanju inovativnih učenja u vrtiću, prijemu djece, uvođenju i realiziranju različitih oblika saradnje sa roditeljima, podsticaju i razvoju svakog djeteta, praćenju i vrednovanju rada. Zajedno sa ostalim stručnim uposlenicima planira način i sadržaje koji će djetetu omogućiti nesmetan razvoj. Medicinska sestra vodi brigu o zdravlju djece, zdravoj ishrani, higijeni u grupama i cijelom vrtiću, prati rast i razvoj djece . Logoped u vrtiću radi kao spoljni saradnik, dva puta u toku sedmice.

Finansijska služba vrtića

obavlja statusne poslove za radnike vrtića i roditelje djece koja borave u našem vrtiću. Bavi se finansijskim i administrativnim poslovanjem vrtića. Pomoćna tehnička služba vrtića Da bi naša djeca imala dobar apetit i jela vrlo ukusnu hranu, zadužene su naše kuharica i serviserka. Ako nam se pokvari neka igračka i treba je popraviti za to će se pobrinuti naš vrijedni domar, a da nam sve blista od prostranog hola do kupatila, tu su dvije spremačice. I na kraju, da smo bezbijedni, čuvaju nas naša dva čuvara.

PROGRAMI

Planiranje odgojno-obrazovnog rada vrtića vrši se na osnovu plana i programa ove predškolske ustanove koji se bazira na Metodologiji usmjerenoj na dijete koja omogućava:

-Uvažavanje dječijih interesa , sposobnosti i potreba
-Uvažavanje karakteristika određene odgojno-obrazovne grupe,
-Saradnja sa roditeljima treba da bude konkretnija i svrhovitija
-Odgajatelji su u prilici da stalno posmatraju i bilježe promjene u ponašanju i razvoju djece

Odgojno-obrazovni rad odvija se u sredini za učenje koja podrazumijeva korištenje: unutrašnjeg prostora vrtića, spoljašnjeg prostora (dvorište vrtića) i lokalna sredina (sva ona mjesta, ljudi i situacije iz kojih djeca uče). Sredina za učenje odnosno sobe-igraonice u vrtiću odgovaraju potrebama, sposobnostima i interesovanjima djece i podijeljene su po centrima interesovanja (manipulativni, dramsko-obiteljski, likovni ili art centar, centar za početno čitanje i pisanje, blok centar, te centri koji se formiraju zavisno od teme ili projekta.

SPECIJALIZIRANI PROGRAMI

Programi koji se provode unutar redovnog programa jesu učenje engleskog jezika, muzički odgoj i škola fudbala. Program engleskog jezika obuhvata djecu od 3-6 godina, a nastava se organizira dva puta sedmično. Nastava engleskog jezika organizira se besplatno za djecu uzrasta od 6-10 godina u dane vikenda u prostorijama vrtića. Program muzičkog odgoja obuhvata djecu u sve četiri odgojno-obrazovne grupe. Nastavu muzičkog odgoja izvodi nastavnik muzičkog odgoja i obrazovanja jedanput sedmično. Škola fudbala obuhvata djecu od 4-6 godine i organizira se jedanput sedmično. Sa djecom radi trener sa dva pomoćnika.

SARADNJA SA RODITELJIMA

U programu vrtića planiramo saradnju sa porodicom kroz najrazličitije forme rada:
-kroz svakodnevne kontakte roditelja i odgajatelja,
-direktno uključivanje roditelja u rad sa djecom u grupi – roditelji volonteri
-kroz obavještavanja roditelja o životu u vrtiću putem pisama za roditelje
-kutak za roditelje/pano za roditelje
-roditeljski sastanci
-radionice za roditelje
-svečanosti (interne i javne) itd.

Oblici saradnje sa roditeljima koji se realiziraju tokom cijele godine su:
-Opći roditeljski sastanci
-Grupni roditeljski sastanci
-Radionica za roditelj
-Pismo za roditelje
-Individualni razgovori
-Pano za roditelje
-Informiranje putem pismenih riječi
-Izleti, posjete, šetnje, druženja
-Putujući torbačić i dr.

Ono što je svakako za istaći jesu radionice koje već tradicionalno organiziramo sa
roditeljima i to su:
-Novogodišnja radionica,
-Radionica sa tatama( za Dan žena)
-Radionica za Dan planete Zemlje

SARADNJA SA DRUGIM USTANOVAMA

Saradnja sa drugim ustanovama u našem gradu je od velikog značaja i kontinuirano radimo na produbljivanju iste. Vrlo često kroz naše redovne aktivnosti organiziramo posjete školama, gradskoj pekari, cvjećari, vodenicama, apotekama i dr. ustanovama za koje se ukaže potreba. Prilikom organiziranja različitih programa značajnih za naš grad i kanton, djeca iz SOS Dječijeg vrtića redovno su dio njih, te učestvujemo na svim značajnijim manifestacijama. Neizostavno je učešće na Festivalu prijateljstva na kojem smo već tradicionalno postali jedan od nosilaca programa otvaranja Festivala.

Email
Twitter
Facebook
LinkedIn