OBUKA NASTAVNIKA ZA IMPLEMENTACIJU INOVIRANOG KURIKULUMA NASTAVE GRAĐANSKOG OBRAZOVANJA

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Pedagoški zavod  BPK Goražde u saradnji sa CIVITAS-om, započela je trodnevnu obuku nastavnika za implementaciju inoviranog kurikuluma nastave građanskog obrazovanja. Cilj obuke nastavnika i nastavnica za implementaciju inoviranog kurikuluma građanskog obrazovanja je osposobljavanje za efektivnu primjenu novih materijala i metoda u nastavi, što će doprinijeti poboljšanju kvaliteta nastavnog procesa i ostvarenju planiranih ishoda učenja.

 

 

 

Očekuje se da će nakon obuke nastavnici moći:

– Razumjeti strukturu i sadržaj novog kurikuluma i udžbenika;
– Identifikovati ključne promjene u odnosu na prethodne verzije kurikuluma i udžbenika;
– Primjenjivati različite pedagoške strategije koje doprinose ostvarenju ishoda učenja i razvoju građanskih kompetencija;
– Razviti sposobnosti za integraciju inovativnih i interaktivnih metoda poučavanja koje poboljšavaju proces učenja i angažman učenika i učenica;
– Efikasno mjeriti i vrednovati učenička postignuća koristeći različite metode i alate;
– Prilagoditi metode poučavanja i vrednovanja kako bi se osiguralo da svaki učenik i učenica imaju mogućnost da ostvare definisane ishode učenja;
– Razumjeti i primijeniti kriterijume za vrednovanje koje omogućavaju pravedno i objektivno vrednovanje učeničkih postignuća:
– Usvojiti pristupe za kontinuirano praćenje i poboljšanje procesa učenja na osnovu povratnih informacija i rezultata formativnog vrednovanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvaljujemo se našoj partnerskoj organizaciji CIVITAS – Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava na podršci u realizaciji ove obuke.

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn